Tuesday, April 9, 2013

Полет над водой - Русский вызов / Russian Fly board
Այս հիանալի սարքը ստեղծել է ֆռանսիացի Ֆռենկի Զապատան: FlayBoard-նոր եքստրիմալ սպորտաձև, այն հնարավորություն է տալիս մարդուն թռչել ջրի վրայով և ծանոթանալ նոր զգացմունքների հետ:

No comments:

Post a Comment